OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Meridus Sp. z o.o. Sp. k. Z KLIENTEM BIZNESOWYM

1. Stosowanie OWS Meriuds sp. z o.o. sp.k.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Meriuds sp. z o.o. sp.k., zwane dalej OWS mają zastosowanie przy zawieraniu i realizacji umów sprzedaży z klientem biznesowym, w tym umów ramowych, dla dostaw i usług  Meriuds sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, zwaną dalej Meriuds sp. z o.o. sp.k., o ile Meriuds sp. z o.o. sp.k. poinformował wcześniej pisemnie o ich stosowaniu kontrahenta i przekazał pisemnie ich treść lub wskazał ich powszechnie dostępne źródło. Zakres stosowania niniejszych OWS lub ich postanowienia mogą być odmiennie uzgadnianie na piśmie w poszczególnych umowach sprzedaży (w tym ramowych) Meriuds sp. z o.o. sp.k. z kontrahentami. W przypadku przyjęcia w umowie odmiennych regulacji do OWS, przyjmuje się, że w pozostałym zakresie obowiązują niniejsze OWS, także, jeśli nie jest to jednoznacznie wskazane w treści zamówienia. Niniejsze OWS dostępne są na stronie internetowej Meriuds sp. z o.o. sp.k. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmian w treści niniejszych OWS.

2. Oferty, zawarcie umowy z klientem biznesowym

W celu zawierania umów sprzedaży Meriuds sp. z o.o. sp.k.  składa kontrahentom oferty pisemne:
– wiążące (z wyraźnym określeniem, że dana oferta jest wiążąca i wskazanym
w ich treści terminem ważności) lub
– niewiążące (które mogą jednak zawierać częściowe zobowiązania Meriuds sp. z o.o. sp.k., np. do utrzymania ceny w określonym czasie).
Do chwili zawarcia umowy oferty niewiążące mogą być przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. zmienione lub wycofane. Oferty pisemne przedkładane są osobiście, drogą pocztową, lub z wykorzystaniem technik telekomunikacyjnych.
W przypadkach dostaw produktów standardowych dopuszczalne jest składanie ofert ustnych, w tym telefonicznych. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zgodnych oświadczeń woli Kupującego i Meriuds sp. z o.o. sp.k. w formie umowy jednodokumentowej lub w formie odrębnych oświadczeń pisemnych
(w szczególności:  zamówienie / zlecenie, potwierdzenie zamówienia / zlecenia).  Zamówienia i zlecenia kontrahentów Meriuds sp. z o.o. sp.k. uważa za wiążące umowy zakupu, których anulowanie przez Kupującego może nastąpić tylko w formie pisemnej, przesłanej w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. W innym przypadku anulacja zamówienia wymaga pisemnej zgody Meriuds sp. z o.o. sp.k. W przypadku stałej współpracy handlowej i sprzedaży odręcznej Meriuds sp. z o.o. sp.k.  może dopuścić ustną lub telefoniczną formę zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany w zawartych umowach następować mogą z zachowaniem formy, w jakich zostały zawarte albo formy pisemnej.

3. Ceny

Jeśli nie określono wyraźnie inaczej, ceny dostarczanych towarów podawane przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. w ofertach, potwierdzeniach zamówień, cennikach są cenami stałymi dla ilości towarów i urządzeń lub zakresu usług będących przedmiotem oferty lub potwierdzenia zamówienia i obowiązującymi dla danej transakcji. Nie zawierają one podatku VAT i skalkulowane są bez opakowania, bez kosztów transportu i bez ubezpieczenia. Na fakturach VAT do cen tych doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi
w chwili fakturowania przepisami i stawkami. W przypadku zmiany umowy sprzedaży prowadzącej do zmiany ilości towarów i urządzeń lub zakresu usług, Meriuds sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Usługi, których zakres nie jest możliwy do oceny z góry, mogą być – za zgodą kontrahenta – wyceniane według ponoszonych nakładów lub na podstawie odpłatnych kosztorysów. Jeśli nie wskazano inaczej, podawane ceny towarów i urządzeń nie zawierają kosztów ewentualnie wymaganych – innych podatków i opłat oraz kosztów dodatkowych, jak koszty przyjęcia i składowania zakupionych towarów, kosztów pozwoleń, certyfikatów, dokumentacji projektowej, przygotowania inwestycji, usług pomocniczych i budowlanych, kosztów delegacji służbowych, przejazdów
i noclegów, kosztów transportu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi w miejscu wskazanym przez Kupującego a także kosztów przechowywania i zabezpieczenia tego sprzętu w tym miejscu. Podawane ceny nie zawierają także kosztów finansowania realizacji umów sprzedaży z klientem biznesowym. W przypadku zakupów o minimalnej wartości Meriuds sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo naliczenia kosztów manipulacyjnych, pod warunkiem, że kontrahent zostanie o nich poinformowany w ofercie. W przypadku usług wykonywanych w miejscu wskazanym przez kontrahenta, czas przerw wynikających z przyczyn leżących po jego stronie albo z przepisów prawa uważa się za czas wykonywania usługi, natomiast koszty delegacji, dojazdów i noclegów – o ile nie uzgodniono inaczej – rozliczane są według rzeczywistych nakładów.

4.
Płatności, zastrzeżenie własności

Płatności za dostarczane towary i urządzenia oraz za świadczone usługi następują w formach i czasach uzgodnionych w poszczególnych umowach. Brak płatności w umówionym terminie a także płatność tylko w części umówionej wysokości upoważniają Meriuds sp. z o.o. sp.k. do naliczenia za okres opóźnienia od brakującej kwoty odsetek w wysokości odsetek ustawowych. Meriuds sp. z o.o. sp.k. zastrzega prawo własności dostarczonych towarów do czasu zapłacenia przez Kupujących całkowitej ceny i kosztów dodatkowych wg umowy sprzedaży,
a w przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego – do czasu zaspokojenia ewentualnie wymagalnych roszczeń Meriuds sp. z o.o. sp.k. z tego tytułu. Niezaspokojone należności kontrahentów wobec Meriuds sp. z o.o. sp.k. mogą być swobodnie zbywane podmiotom trzecim.

5. Dostawy towarów i urządzeń

Meridus Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązany  jest do postawienia do dyspozycji Kupującego zamówionych towarów i urządzeń w umówionym czasie a Kupujący zobowiązany jest do odbioru w umówionym czasie kupionego towaru lub urządzeń z magazynu Meriuds sp. z o.o. sp.k. albo od osoby lub przedsiębiorstwa dokonujących w imieniu Meriuds sp. z o.o. sp.k.  transportu. W przypadku dostaw urządzeń, materiałów i sprzętu powiązanych z usługami świadczonymi w miejscu wskazanym przez Kupującego, Meriuds sp. z o.o. sp.k. zobowiązany jest do zawiadomienia Kupującego o zamiarze i terminie takich dostaw a Kupujący – do umożliwienia składowania takich rzeczy w miejscu świadczenia usług na czas potrzebny do wykonania usług na swój koszt i na swoje ryzyko. Jeśli Kupujący nie wyznacza sposobu transportu na swój koszt zamówionych towarów lub urządzeń, Meriuds sp. z o.o. sp.k. przejmuje gestię transportową na siebie w możliwie ekonomiczny sposób i nalicza koszty z tego tytułu kontrahentowi. Jeśli nie uzgodniono inaczej, regulację tę stosuje się dla dostaw urządzeń i materiałów oraz sprzętu koniecznych do wykonania usług świadczonych w miejscu wskazanym przez Kupującego. Zasadniczo wszelkie dostawy towarów, urządzeń, materiałów i sprzętu, realizowane przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. w związku z umową sprzedaży z Kupującym, mogą odbywać się jako dostawy częściowe. W przypadku gestii transportowej po stronie Kupującego za termin dostawy uważa się termin odbioru towaru przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę lub specjalizowanego przedsiębiorcę, ale nie późniejszy niż 3 dni robocze po zgłoszeniu Kupującemu gotowości do odbioru. W przypadku gestii transportowej leżącej po stronie Meriuds sp. z o.o. sp.k. za termin dostawy uważa się termin wydania towaru Kupującemu, jeśli przewóz następuje własnym środkiem transportu Meriuds sp. z o.o. sp.k. albo termin przekazania towarów / materiałów przewoźnikowi, jeśli transport dokonywany jest przez podmiot trzeci na zlecenie Meriuds sp. z o.o. sp.k.

6.
Wykonanie usług

W przypadku usług wykonywanych na zlecenie Kupującego we wskazanym przez niego miejscu, Meriuds sp. z o.o. sp.k. jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu w odpowiednim czasie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania miejsca wykonania usług oraz do ich wykonania w uzgodnionym terminie przez personel dysponujący odpowiednimi kompetencjami w zakresie fachowym oraz bhp, a także stosownymi uprawnieniami, o ile są takie wymagane przepisami prawa. Kupujący zobowiązany jest do przygotowania na czas miejsca wykonania usług oraz udostępnienia firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. na własny koszt w uzgodnionym zakresie sił i środków pomocniczych, a w szczególności personelu pomocniczego, pomocy w rozładunku, drobnych zwykłych materiałów pomocniczych, dostępu do mediów oraz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych, a także uzyskania ewentualnie wymaganych zezwoleń dla wszelkich prac związanych z zakupioną usługą. Kupujący zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt personelu skierowanego do wykonania zleconej usługi przez firmę Meriuds sp. z o.o. sp.k.  w zakresie obowiązujących w miejscu wykonywania usług zasad bhp i innych zasad specyficznych dla tego miejsca. W przypadku usług świadczonych na rzecz Kupującego w miejscu będącym w gestii firmy Meriuds sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się do wykonania takich usług przez personel o niezbędnych kompetencjach w zakresie fachowym i bhp, a – w razie wymagań prawnych – także posiadający odpowiednie uprawnienia. Jeśli w usługach świadczonych w miejscu pozostającym w gestii firmy Meriuds sp. z o.o. sp.k. udział bierze personel Kupującego, Meriuds sp. z o.o. sp.k. zapozna ten personel z obowiązującymi w danym miejscu zasadami bhp. W przypadku usług niezwiązanych z dostawą kompletnego towaru lub urządzenia, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia faktycznego zakresu i rezultatu wykonanych prac niezwłocznie po wykonaniu usług i w miejscu ich wykonania. Za termin wykonania takich usług przyjmuje się termin tego potwierdzenia, o ile z jego treści wynika zgodność wykonanych usług z umową. W przypadku usług powiązanych z dostawą towaru lub kompletnego urządzenia (także, jeśli zostały one wcześniej przekazane przez Kupującego firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. w związku ze świadczoną przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. usługą) stosuje się w zakresie odbioru towarów i urządzeń i rozumienia terminów zasady jak dla dostaw.

7.
Jakość, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

Meriuds sp. z o.o. sp.k. dokłada wszelkich starań dla zapewnienia właściwej jakości dostarczanych towarów, urządzeń oraz świadczonych usług. Meriuds sp. z o.o. sp.k. odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne dostarczanych towarów i urządzeń, o ile powstały one przed przejściem ryzyk na Kupującego i o których nie został on poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zakupionych rzeczy oraz ich opakowania przy odbiorze lub dostarczeniu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do ich udokumentowania wraz z uzyskaniem potwierdzenia osoby przekazującej rzeczy w przypadku uszkodzenia opakowania. Jeśli Kupujący nie udokumentował zastrzeżeń, przyjmuje się, że rzecz została przekazana w stanie bez widocznych wad. Kupujący może odmówić przyjęcia zamówionego towaru lub urządzenia tylko w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że jego widoczne uszkodzenie lub uszkodzenie opakowania prowadzić mogą do istotnego pogorszenia funkcjonalnego lub jakościowego przedmiotu umowy albo przyczynić do spowodowania zagrożenia przez ten przedmiot. Wady fizyczne i prawne nieznane Kupującemu do chwili zawarcia umowy i ujawnione w okresie 12 miesięcy od chwili przejścia ryzyka na Kupującego muszą być pisemnie zgłoszone firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k.  w terminie do 7 dni od chwili ujawnienia wad fizycznych lub powzięcia wiadomości o wadach prawnych. Meriuds sp. z o.o. sp.k. potwierdzi pisemnie wpływ reklamacji najpóźniej w następnym dniu roboczym (za formę pisemną uznaje się także oświadczenia przekazywane za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych). W przypadku reklamacji Kupujący udzieli firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. szczegółowych informacji o warunkach i sposobie użytkowania reklamowanej rzeczy i – odpowiednio do jej charakteru – przekaże ją na swój koszt firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. w celu diagnozy lub umożliwi przedstawicielom firmy Meriuds sp. z o.o. sp.k. producenta lub innego upoważnionego podmiotu zbadanie jej w miejscu użytkowania. Do badania lub przekazania w tym celu reklamowanej rzeczy upoważnionemu podmiotowi Meriuds sp. z o.o. sp.k. przystąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od jej przyjęcia a do badania w miejscu użytkowania – w ciągu 2 dni od potwierdzenia wpływu reklamacji. Jeśli charakter rzeczy uzasadnia konieczność udziału producenta w badaniu w miejscu użytkowania lub zastosowania specjalistycznych procedur lub sprzętu, czas ten może się przedłużyć. Jeśli badanie potwierdzi istnienie wady, za którą odpowiedzialność leży po stronie Meriuds sp. z o.o. sp.k. Meriuds sp. z o.o. sp.k. – według swojego uznania, przy uwzględnieniu rodzaju rzeczy, jej stanu, stopnia zużycia – dokona w najszybszym możliwym czasie naprawy, usunięcia wad lub wymiany na rzecz wolną od wad na swój koszt. W takim przypadku Meriuds sp. z o.o. sp.k. zwróci także Kupującemu koszt pakowania i transportu rzeczy do badania – koszt jej transportu lub koszty usług i materiałów pomocniczych w przypadku badania w miejscu użytkowania, jeśli Kupujący poniósł takie koszty. Jeśli wskutek dalszego użytkowania reklamowanej rzeczy, jej stan uległby dalszemu nadmiernemu pogorszeniu, Kupujący zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Meriuds sp. z o.o. sp.k. Jeśli dostarczane towary, urządzenia lub podzespoły wchodzące w skład urządzeń sprzedawanych przez Meriuds sp. z o.o. sp.k.  objęte są gwarancjami producentów, Kupującemu – niezależnie od powyższych regulacji – służą roszczenia według warunków tych gwarancji. Jeśli podstawą realizacji roszczeń z tytułu gwarancji jest karta gwarancyjna producenta, Meriuds sp. z o.o. sp.k. przekazuje ten dokument Kupującemu wraz z towarem lub urządzeniem. Jeśli Kupujący dochodzić będzie roszczeń z tytułu gwarancji wobec firmy Meriuds sp. z o.o. sp.k. a otrzymał od niej kartę gwarancyjną, może być przy tym zobowiązany do jej udostępnienia firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. Jeśli naprawa wadliwej rzeczy lub jej wymiana na rzecz identyczną nie jest możliwa,Meriuds sp. z o.o. sp.k. może wymienić reklamowaną rzecz na podobną co do przeznaczenia, funkcji, parametrów, jakości i gabarytów. Jeśli usunięcie wady, naprawienie, dostarczenie rzeczy wolnej od wad lub dostarczenie rzeczy podobnej nie byłoby możliwe lub związane z rażąco wysokim kosztem, Meriuds sp. z o.o. sp.k. zwróci Kupującemu całą zapłaconą cenę a ten zwróci firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. reklamowaną rzecz. Jakakolwiek dalsza i inna odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. rzeczy, w szczególności odpowiedzialność za szkody następcze i utracone zyski jest wyłączona.

8. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, siła wyższa

Meriuds sp. z o.o. sp.k. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Meriuds sp. z o.o. sp.k.  zgodnie z przepisami prawa. W przypadku zwłoki w dostawie lub wykonaniu usług z przyczyn leżących po stronie Meriuds sp. z o.o. sp.k.  wynoszącej więcej niż 7 dni, Kupujący ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości części dostawy lub zakresu usług bezużytecznych wskutek opóźnienia za każdy pełny tydzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% całej ceny umowy sprzedaży. Dalsze roszczenia z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej są wyłączone. Jeśli Kupujący bez uzasadnionego przypuszczenia o wadliwym stanie dostarczanej rzeczy mogącym skutkować pogorszeniem funkcjonalności, obniżeniem jakości lub zagrożeniem dla osób i mienia odmówi jej przyjęcia lub odmówi potwierdzenia faktycznego zakresu i rezultatu wykonania usługi, nie może powoływać się na niewykonanie przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. umowy lub na opóźnienie w jej wykonaniu przez Meriuds sp. z o.o. sp.k.

9.
Prawa osób trzecich, poufność

Rysunki, katalogi, wzory, modele, prototypy, dane, treści medialne i wszelka dokumentacja techniczna przekazywane są Kupującemu przez Meriuds sp. z o.o. sp.k. z uwzględnieniem przepisów w zakresie praw autorskich oraz dotyczących rozpowszechniania, powielania, zakazu nieuczciwej konkurencji itp. oraz z uwzględnieniem praw osób trzecich. W przypadku rysunków, katalogów, wzorów, modeli, prototypów, danych, treści medialnych i wszelkiej dokumentacji przekazywanych przez Kupującego firmie Meriuds sp. z o.o. sp.k. odpowiedzialność za odpowiednie zastosowanie się do przepisów prawa w zakresie praw autorskich oraz dotyczących rozpowszechniania, powielania, zakazu nieuczciwej konkurencji itp. oraz za uwzględnienie praw osób trzecich leży po stronie Kupującego. Obie strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie korespondencji, informacji, dokumentów, wzorów i modeli, prototypów otrzymywanych od drugiej strony w związku z umową.

10.
Postanowienia końcowe – prawo, stosowanie, podzielność, rozstrzyganie sporów, sprawy nieuregulowane

Niniejsze OWS oraz zawierane przez Meriuds sp. z o.o. sp.k.  umowy sprzedaży biznesowej podlegają prawu polskiemu. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWS lub zawartych przez Meriuds sp. z o.o. sp.k.  umów sprzedaży byłyby w całości lub w części sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W przypadku sporów strony umowy dołożą wszelkich starań do ich polubownego rozwiązania. Jeśli rozwiązanie takie nie zostanie osiągnięte i jedna ze stron złoży drugiej oświadczenie, że próbę polubownego rozwiązania sporu uważa za nieskuteczną, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Meriuds sp. z o.o. sp.k. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS i zawartych z ich zastosowaniem umowach sprzedaży obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.