Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY/DOSTAWY TOWARÓW

1. Słowniczek
 1. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży/Dostawy Towarów, przedstawione poniżej pojęcia oznaczają:
  1. a)

Sprzedający

  – spółka MERIDUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Kędzierzyn-Koźle, ul. Koszykowa 23, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  Opolu pod numerem 0000777118, posługującą się numerem NIP 74-92-10-49-43 i numerem REGON 382841456;
  1. b)

Kupujący

  – podmiot składający Sprzedającemu ofertę, zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży/dostawy towarów, będący przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców;
  1. c)

Strona/Strony

  – Kupujący i/lub Sprzedający;
  1. d)

Oferta

  – oświadczenie woli w znaczeniu nadanym przez Kodeks cywilnym, będące komunikatem Kupującego przekazanym Sprzedającemu za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, wyrażającym wolę nabycia określonej ilości Towarów z wyszczególnieniem ich parametrów, za cenę określoną w jego treści, wskazujący pełne dane Kupującego (firmę, dane rejestrowe firmy, adres, NIP, REGON) i autora komunikatu, a także dane dotyczące miejsca dostarczenia Towaru, terminu dostarczenia;
  1. e)

Towar

  – produkt lub produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedającego;
  1. f)

Sprzedaż

  – odpłatne zbycie Towaru przez Sprzedającego, będącego jego własnością, którego Sprzedający nie jest producentem, niezależnie od miejsca wydania go Kupującemu;
  1. g)

Dostawa

  – odpłatne zbycie Towaru, którego Sprzedający jest producentem, niezależnie od miejsca wydania go Kupującemu;
  1. h)

Środki telekomunikacyjne lub teleinformatyczne

  – środki porozumiewania się na odległość, w szczególności faks, telefaks, poczta elektroniczna, umieszczenie komunikatu w systemie teleinformatycznym, niezależnie od zastosowanej techniki przekazu danych.
2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze OWS stosuje się przy zawieraniu i wykonywaniu umów, których Stroną jest Sprzedający. OWS udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, a także na stronie internetowej Sprzedającego, prowadzonej pod adresem https://meridus.pl/.
 2. OWS stanowią integralną cześć umów sprzedaży/dostawy Towarów zawieranych przez Strony.
 3. Warunki umów określone są szczegółowo w ustaleniach Stron, zamówieniach, ofertach oraz OWS, a w pozostałym zakresie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 4. OWS wiążą Strony, o ile Strony wyraźnie nie ustalą, że całość lub część postanowień zawartych w OWS nie znajdują zastosowania przy realizacji danej umowy.
 5. W razie stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach umów a OWS, stosuje się zapisy zawarte w umowach z Kupującymi.
3. Procedura zawierania umów
 1. W celu zawarcia umowy Kupujący składa za pośrednictwem Środków Telekomunikacyjnych lub Teleinformatycznych Sprzedającemu Ofertę.
 2. Kupujący składający Ofertę Sprzedającemu potwierdza, iż zapoznał się z OWS i akceptuje jego postanowienia.
 3. .
 4. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego na przesłaną przez Kupującego Ofertę nie może być poczytywany jako jej przyjęcie.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi, gdy:
  a) Sprzedający potwierdzi przyjęcie Oferty do realizacji;
  b) W wypadku gdy warunki sprzedaży/dostawy Towaru zostały zmodyfikowane lub uzupełnione przez Sprzedającego w porównaniu do Oferty – do zawarcia umowy dochodzi, gdy Kupujący zaakceptuje w pełni przedstawione przez Sprzedającego modyfikacje lub uzupełnienia.
 6. W razie chęci dokonania przez Kupującego zmian w przyjętej przez Sprzedającego do realizacji Ofercie, do skuteczności ich wprowadzenia wymagana jest zgoda Sprzedającego.
4.
Dostawa i transport towarów
 1. Sprzedający zapewnia, iż dostarczone przez niego Towary będą posiadać właściwości i parametry techniczne ustalone uprzednio przez Strony, w toku składania zamówienia.
 2. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 3. Miejscem wykonania umowy, a jednocześnie wydania Towaru, jest miejsce jego rozładunku ustalane każdorazowo z Kupującym przy zawieraniu umowy. Jeśli przewóz Towaru nie jest dokonywany za pomocą środków transportu zapewnionych przez Sprzedającego, wówczas miejscem wykonania świadczenia jest siedziba Sprzedającego.
 4. Wraz z Towarem Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu dokumentację techniczną w zakresie określonym przez przepisy prawa (aprobaty techniczne, świadectwa, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi w języku polskim).
 5. Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru od Sprzedającego i do jego starannego zbadania pod kątem kompletności, a także zweryfikowania i zgłoszenia niezwłocznie Sprzedającemu wszelkich uszkodzeń Towaru, do których doszło w trakcie transportu.
 6. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków w Towarze Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu szkody w momencie dostawy Towaru orazjego przekazania przewoźnikowi, a także do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego.
 7. W razie samodzielnej realizacji transportu Towaru przez Kupującego:
  a) Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru z magazynu wskazanego przez Sprzedającego w określonym terminie;
  b) Kupujący jest zobowiązany do przekazania Sprzedającemu danych kierowcy i samochodu, którym będzie realizowany transport;
  c) Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za ubytki, zmiany, uszkodzenia Towaru powstałe w trakcie transportu. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku uiszczenia należności za Towar i żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub zapłaty odszkodowania.
 8. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia w miejscu i terminie dostawy Towaru osoby upoważnionej do przyjęcia Towaru w jego imieniu. Nieobecność osoby upoważnionej lub odmowa przyjęcia Towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku z zapłaty za przedmiot umowy.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru w transporcie w przypadku nie dopełnienia przez Kupującego wszelkich wymogów formalnych odbioru Towaru, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze Towaru
 10. Poświadczenie odbioru Towaru jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego i akceptacją ilości i jakości wydanych Towarów.
5. Warunki płatności
 1. W wyniku zawarcia umowy pomiędzy Stronami, Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia umówionej ceny za Towar i jego odebrania zaś Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów objętych umową.
 2. Ceny produktów oferowanych przez Sprzedającego są cenami netto, które zostaną powiększone o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili dokonania transakcji sprzedaży.
 3. Sprzedający może przedstawić ceny towarów zarówno w walucie polskiej jak i obcej. Ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone przy wystawieniu faktury według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za towar w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru lub dostarczenie towaru do Kupującego.
 5. Wszelkie wystawione faktury Kupujący powinien regulować bez potrąceń, w sposób i w terminie określonym wyraźnie w umowie lub wskazanym na fakturze terminie zapłaty.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy należący do Sprzedającego.
 7. W razie nieterminowego regulowania należności przez Kupującego, Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 8. W razie nieterminowego regulowania należności przez Kupującego, Sprzedającemu przysługuje prawo do wycofania udzielonego rabatu.
 9. Kupujący jest podatnikiem VAT i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 10. W przypadku opóźnienia w płatnościach przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do postawienia w stan natychmiastowej wykonalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
 11. Jeśli Kupujący dopuści się opóźnienia z zapłatą ceny za dostarczony towar, albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy istnieje wątpliwość czy nastąpi płatność za towar, który ma być do niego dostarczony, Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawę towaru do momentu uregulowania przez Kupującego wszelkich należnych Sprzedającemu kwot.
 12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do powstrzymania się z uiszczeniem należności za dostarczony towar.

 

6.
Rękojmia i gwarancja
  1. Towar znajdujący się w ofercie Sprzedającego objęty jest 12 (dwadzieścia cztery) miesięczną gwarancją udzieloną przez producenta. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczony jest od dnia wydania Towaru Kupującemu.
  2. .
  3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady tkwiące w Towarze, przed jego wydaniem Kupującemu.
  4. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru powstałe na skutek:a) Uszkodzeń lub niewłaściwej pracy Towaru wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu Towaru (niedbałego montażu Towaru, niezgodnego ze schematem lub zaleceniami Sprzedającego montażu/podłączenia Towaru);
   b) Użytkowania Towaru przez Kupującego niezgodnie z instrukcją/zaleceniami Sprzedającego;
   c) Zwykłego zużycia Towaru;
   d) Wykorzystania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;
   e) Napraw, konserwacji, obsługi Towaru wykonanej przez osoby nieupoważnione;
   f) Skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (np. uszkodzenia w czasie transportu; uszkodzenia mechaniczne; przepięć w sieci elektrycznej).
  1. Gwarancja nie obowiązuje w razie dokonania przez Kupującego jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Towarze.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym.
  3. Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji wyłącznie po przesłaniu – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia ujawnienia się wady – w pełni i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sprzedającego, dokumentacji fotograficznej usterki oraz pozostałych dokumentów posiadanych przez Kupującego, a mogących mieć znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji , W razie wątpliwości Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego dodatkowych informacji na temat reklamowanego Towaru.
  4. Niedokonanie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym w pkt 8 powyżej terminie, powoduje utratę przez Kupującego uprawnień  do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
  5. Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy Towaru lub wymiany na nowe wolne od wad, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w OWS oraz uznania, że zgłoszona reklamacja była zasadna.
  6. Decyzja co do sposobu rozpatrzenia uznanej reklamacji należy wyłącznie do Sprzedającego.
  7. Z uwagi na umowy zawarte z producentami Towarów i zawarte w nich zapisy dotyczące poufności, Sprzedający zastrzega, iż w razie reklamacji Towaru, transport do producenta, w celu rozpatrzenia reklamacji, odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem przewoźnika współpracującego ze Sprzedającym. Koszty transportu Towaru obciążają Kupującego.
  8. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów transportu Towaru poniesionych przez Kupującego.
  9. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest wyłącznie do samego Towaru.
  10. Części uzyskane przy naprawie w ramach procesu reklamacyjnego przechodzą na własność Sprzedającego.
  11. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego wskutek nieuzasadnionej reklamacji, w takim wypadku Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT obejmującą przedmiotowe wydatki (m.in. koszty ekspertyz, przesyłki, dojazdów itd.).
  12. Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania procesu reklamacyjnego wobec Kupującego, z tytułu gwarancji jakości, do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich nieuregulowanych dotychczas należności wobec Sprzedającego.
  13. W razie kwestionowania przez Kupującego sposobu rozpatrzenia reklamacji, Kupujący może na swój koszt przeprowadzić prywatną ekspertyzę w celu ustalenia przyczyny awarii/uszkodzenia Towaru. Koszt transportu Towaru do podmiotu, który będzie sporządzał ekspertyzę spoczywa w całości na Kupującym.
  14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego za pomocą Środków telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych. W razie uznania reklamacji za niezasadną Sprzedający może zaproponować Kupującemu naprawę lub zakup nowego Towaru podając przy tym jednocześnie całkowity koszt naprawy lub zakupu.
  15. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi.
7.
Siła wyższa
 1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) akty władzy państwowej, c) wstrzymanie towaru przez Urząd Celny, d) opóźnienia przewoźnika ) działania wojenne i wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, w tym akty dywersji informatycznej; f) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;g) przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego.
 3. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi Stronie wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, Strona zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie umowy. Strona powinna dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu ich trwania.
 4. Strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w całości lub części, w takim zakresie w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej, zaś Strona dokonała zawiadomienia w sposób wskazany w ustępie (3) niniejszego rozdziału.
8. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego
 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia o zmianie, o której mowa w zdaniu poprzednim powoduje, iż doręczenie dokonane na adresy wskazane w umowie lub zamówieniu przez Kupującego uważa się za skuteczne.
 3. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się dążyć do polubownego zakończenia wszelkich sporów wynikłych w związku z zawartą pomiędzy nimi umową. W przypadku nie wypracowania przez Strony ugodowego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. Kupujący chcąc dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy, musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie praw do zmiany OWS. Zmiany OWS wchodzą w życie wraz z chwilą ich ogłoszenia/umieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego, prowadzonej pod adresem http://meridus.pl/.

 

  Kędzierzyn-Koźle, 13.07.2020 roku