POLITYKA PRYWATNOŚCI | KLAUZULA INFORMACYJNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym. W polityce opisane są podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies.
 2. Definicje:
  1. Administrator – administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którym jest: Meridus Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-224), ul. Koszykowa 23, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000777118, NIP: 7492104943, REGON: 382841456.;
  2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
  3. Serwis Internetowy lub Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://meridus.pl/
  4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy i korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu Internetowego opisanego w niniejszej polityce
 3. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania usługi. W przypadku braku zgody na postanowienia Polityki prywatności nie odwiedzaj strony: https://merdius.pl/.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH A CEL ICH PRZETWARZANIA

 Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora, niezależnie od celu lub funkcjonalności Serwisu, z której korzysta Użytkownik, jest RODO.

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego:

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora przy czym jednym z uzasadnionych interesów Administratora jest marketing usług własnych (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Formularz kontaktowy:

Administrator zapewnia w Serwisie możliwość kontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (tj. adresu e-mail oraz imienia, nazwiska i adresu) i wypełnienia pola wiadomość. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania/wiadomości. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi wiadomości/zapytania Użytkownika, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi, a co za tym idzie odpowiedzi na wiadomość/zapytanie Użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzane są w celu:

 1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego wiadomości/zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi wiadomości/zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 3. w celu identyfikacji nadawcy – Użytkownika oraz obsługi jego wiadomości/zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

 

UPRAWNIENIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:

 1.  Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo:
  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
  3. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  4. sprostowania swoich danych osobowych;
  5. usunięcia swoich danych osobowych;
  6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8. do przenoszenia swoich danych.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień można kontaktować się z Administratorem na adres: ul. Koszykowa 23, 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub pod adresem e-mail: meridus@meridus.pl.

 

 OKRES PRZETRZYMYWANIA DANYCH:

 1.  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

 1.  Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasadę minimalizacji to jest przetwarzane dane osobowe są adekwatne i ograniczone do minimum niezbędnego dla realizacji wskazanego celu.
 2. Zakres maksymalny danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy ewentualnie inne dane podane w formularzu kontaktowym dobrowolnie przez Użytkownika.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

 1.  Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie usług konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych w szczególności za zapewnienie obsługi systemów informatycznych.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
 3. Przekazanie danych przez Administratora ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowanie na podstawie odpowiednich umów.

 

 PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM.

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Internetowego Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik Serwisu Internetowego może być zainteresowany, na podstawie dotychczasowych podejmowanych przez niego działań w Serwisie i wyświetlania profilowanych w ten sposób treści. Dokonywane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób.

 

COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM.

 1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Meridus Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Koszykowa 23, 47-224 Kedzierzyn-Koźle.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  2. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
  3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
  5. zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Sklepu;
  6. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców;
  7. marketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list marketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banderowe, które wyświetlają się użytkownikom podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.
 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.
 7. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN DO POLITYKI.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Kontakt z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e–mail na adres poczty elektronicznej: meridus@meridus.pl
 2. operatora pocztowego – poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres :

Meridus Sp. z o.o. Sp. K. ul. Koszykowa 23, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;

 1. formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu w zakładce „Kontakt”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Meridus Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-224), ul. Koszykowa 23, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000777118, NIP: 7492104943, REGON: 382841456.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy przetwarzać.

W przypadku podania danych osobowych przy zawarciu umowy nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) albowiem część danych niezbędnych do realizacji umowy będzie przetwarzana w oparciu  o prawnie uzasadniony interes administratora.

W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do innych celów poprosimy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych ?

Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy i świadczenia usług oraz w innych celach, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę.

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Zgoda i jej cofnięcie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności wyrażenia zgody w każdej chwili możecie Państwo ją cofnąć  bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres meridus@meridus.pl, zadzwonić pod numer telefonu +48 ( 77 ) 44 55 611. lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres Meridus Sp. z o.o. Sp. K ul. Koszykowa 23, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.  podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.