Płyn do dezynfekcji rąk, 1 litr lub 5 litrów


WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Postać: Bezbarwna ciecz
Lepkość kinematyczna w temp. 20°C, [mm2/s]: 2,5
Gęstość w 15°C [g/cm3]: 0,810-0,830

Płyn do dezynfekcji

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Skład: etanol (70%), glicerol (5%), woda
demineralizowana (25%)

 

ZASTOSOWANIA
Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Stosować bez rozcieńczeń, na czyste suche dłonie
nanieść 3ml, wcierać 30s, powtórzyć.

 

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej
partii produktu.

 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, wentylowanym miejscu, spełniającym, w przypadku magazynowania dużych ilości produktu, wymagania dla magazynów materiałów ciekłych łatwopalnych. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego płomienia, stosowania narzędzi iskrzących. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Pojemniki chronić przed działaniem ciepła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Kategoria: