Rozpuszczalnik D550B do farb drogowych 20l

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


Rozpuszczalnik D550B do farb drogowych 20l

Rozpuszczalnik D550B do farb drogowych, stosowany w budownictwie drogowym. Posiada Atest PZH.

Opakowanie 20l.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Zalecana temperatura składowania <30oC.
Nie składowa razem z utleniaczami, żywnością.
W przypadku składowania dużych ilości mieszaniny należy dokona analizy zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX.

 

Uwaga ! towar wysyłamy tylko na paletach

Towar podlega ADR (międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych)

Numer UN (numer ONZ): 1263

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: FARBA

Klasa zagrożenia w transporcie: 3

Grupa pakowania: II

Zagrożenie dla środowiska: nie

Transport lądowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: F1

Numer nalepki ostrzegawczej:3

Numer rozpoznawczy zagrożenia:33

Instrukcja pakowania: P 001

Kod przejazdu przez tunele: D/E

Kategoria: