Magazyny chemiczne i kontenery

Magazyny chemiczne i kontenery

Składowanie substancji chemicznych będących potencjalnym zagrożeniem dla człowieka, zwierząt i całego środowiska naturalnego jest obwarowane wieloma zasadami. Każda firma korzystająca z substancji chemicznych musi znać wszystkie procedury postępowania i wiedzieć, jak wyposażyć magazyn chemiczny lub jak umiejscowić kontener na chemikalia.

Magazyn chemiczny – charakterystyka obiektu

Magazyn chemiczny jest specjalnym obiektem przeznaczonym do składowania substancji chemicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia oraz dla mienia, w tym dla budynków, pojazdów lub elementów infrastruktury obiektu. W magazynach chemicznych konieczne jest określenie źródeł zagrożenia i zastosowanie maksymalnych środków bezpieczeństwa.

W magazynie chemicznym przechowuje się substancje:

 • łatwopalne,
 • utleniające;
 • wybuchowe;
 • żrące;
 • toksyczne;
 • drażniące i szkodliwe;
 • inne będące potencjalnym źródłem zagrożenia.

Wymagania dla magazynów chemicznych

Magazyn chemiczny powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne środki ostrożności dostosowane do charakteru składowanych tam substancji. Konieczne jest spełnienie szeregu wymogów technicznych.

 • System wentylacji musi umożliwiać od 3 do 6 wymian powietrza na godzinę, a w przypadku środków toksycznych nawet do 10 wymian na godzinę. Wentylacja musi działać na tyle wydajnie, by stężenie szkodliwych substancji było w powietrzu niższe niż maksymalne dopuszczalne normy.
 • W magazynach chemicznych niedozwolone jest stosowanie instalacji grzewczych z odkrytymi elementami grzewczymi.
 • Pomieszczenia magazynowe powinny być chronione przed nasłonecznieniem.
 • Wszystkie materiały budowlane i konstrukcyjne wykorzystane do budowy magazynu muszą izolować chemikalia od środowiska zewnętrznego.
 • Magazyn powinien mieć bezodpływową kanalizację awaryjną.

 

Składowanie substancji niebezpiecznych w magazynach chemicznych

 • W magazynie chemicznym wszystkie substancje niebezpieczne muszą mieć osobne pojemniki przystosowane do przechowywania danej substancji i odporne na uszkodzenie.
 • Pojemniki wykorzystane do składowania substancji muszą być właściwie oznakowane w sposób czytelny dla wszystkich pracowników. W celu oznaczenia najlepiej stosować naklejki z piktogramami rekomendowane przez Ministra Zdrowia i umieścić je tak, by były niemożliwe do zniszczenia lub usunięcia.
 • Magazyn chemiczny należy wyposażyć w regały do składowania substancji niebezpiecznych. Wykorzystane regały magazynowe muszą być odporne na składowane chemikalia i stabilne, co zabezpieczy pojemniki i same regały przed przewróceniem się.
 • Substancje niebezpieczne przechowywane w pojemnikach z porcelany, szkła lub ceramiki należy ustawiać na najniższych półkach regałów.

Kontenery chemiczne – charakterystyka

Kontenery chemiczne to przenośne konstrukcje przeznaczone do składowania substancji niebezpiecznych. Kontener chemiczny umożliwia bezpieczne i wygodne przechowywanie substancji chemicznych, a dzięki solidnej konstrukcji chroni zawartość przed nieuprawnionym dostępem i wydostaniem się do środowiska.

Szafy zabezpieczające i ognioodporne

W magazynach chemicznych lub specjalnych pomieszczeniach wydzielonych na przechowywanie niebezpiecznych substancji zastosowanie mają szafy zabezpieczające i ognioodporne. Konstrukcje tych szaf zapewniają oddzielenie substancji chemicznych i poprawę poziomu bezpieczeństwa na miejscu pracy.

Szafy zabezpieczające – zastosowanie

Szafa zabezpieczająca jest przeznaczona do bezpiecznego składowania różnego rodzaju materiałów stwarzających zagrożenie, w tym substancji żrących, łatwopalnych czy wybuchowych. Szafy takie można stosować w magazynach chemicznych lub w wydzielonych miejscach na terenie firmy. Szafy zabezpieczające są dostępne w różnych rozmiarach, dzięki czemu można łatwo dopasować konkretne modele do swoich potrzeb. Oferta obejmuje szafy jednodrzwiowe i dwudrzwiowe o różnych pojemnościach.

Szafy są wykonane z odpornej blachy i wyposażone w systemy zamykania uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych. Solidna konstrukcja szafy zabezpiecza jej zawartość. Gruba stalowa blacha jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i niepalna. Obecność półek umożliwia właściwe rozmieszczenie zawartości szafy i szybkie odnalezienie konkretnych substancji.

Jak wybrać szafę zabezpieczającą?

Wybór odpowiedniej szafy jest kluczowy z uwagi na bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z takiej konstrukcji.

 • Wybrana szafa powinna być odporna na korozję, ogień i działanie żrących substancji chemicznych.
 • Istotne jest wykończenie nitów i innych elementów łączących poszczególne części szafy, gdyż to one są newralgicznymi obszarami narażonymi na szybsze niszczenie.
 • Wybrana szafa powinna być możliwie ciężka – co będzie jednoznaczne z większą grubością blachy zastosowanej do jej produkcji.
 • W zależności od potrzeb oraz obszaru roboczego można wybrać tradycyjne szafy zabezpieczające lub szafy podstołowe przeznaczone dla indywidualnych stanowisk pracy.

Szafy ognioodporne

Szafa ognioodporna ma zabezpieczyć pracowników, budynki i całe mienie firmy przed działaniem ognia. W szafach ognioodpornych składowane są materiały niebezpieczne, głównie te łatwopalne, które mogłyby doprowadzić do wybuchu lub rozprzestrzeniania się pożaru. Dzięki specjalnej konstrukcji szafy ognioodporne oddzielają materiały łatwopalne od otoczenia i uniemożliwiają ich kontakt z płomieniami.

W szafach ognioodpornych przechowuje się:

 • paliwa;
 • alkohole;
 • nafty;
 • gazy;
 • wyroby aerozolowe;
 • substancje samonagrzewające się;
 • nadtlenki organiczne;
 • substancje samoreaktywne.

Jak wybrać szafę ognioodporną?

Przy wyborze szafy ognioodpornej trzeba się kierować podobnymi zasadami, jak w przypadku standardowej szafy zabezpieczającej, ale szczególną należy uwagę zwrócić na ochronę przeciwogniową poszczególnych rozwiązań.

 • Szafa ognioodporna powinna być zgodna z normami NT Fire 017 i UL 350 1 hr.
 • Kluczowy jest czas ognioodporności wyrażony w minutach, co pozwala określić, jak długo wybrana szafa będzie odporna na działanie ognia. W sprzedaży dostępne są rozwiązania odporne na ogień przez 30, 60 czy 90 minut, a im wyższa będzie ta wartość, tym lepiej.
 • Koniecznie należy zwrócić uwagę na skalę odporności na temperaturę