Składowanie substancji niebezpiecznych

Składowanie substancji niebezpiecznych

Składowanie substancji niebezpiecznych

Sposób składowania i przechowywania substancji niebezpiecznych jest obwarowany wieloma zasadami, które powinny być bezwzględnie stosowne. Składowanie substancji niebezpiecznych niesie ze sobą ryzyko zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego, dlatego też miejsce składowania i sposób przechowywania muszą spełniać restrykcyjne normy.

Składowanie substancji niebezpiecznych – podstawowe informacje

  • Zasady składowania materiałów niebezpiecznych reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) stanowiąca podstawę prawną i źródło wiedzy dotyczącej poprawnego postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
  • Substancje niebezpieczne powinny być składowane jedynie w przeznaczonych do tego i odpowiednio przystosowanych miejscach.
  • Niebezpieczne substancje składuje się zarówno w specjalnych magazynach, jak i wydzielonych miejscach na terenie poszczególnych przedsiębiorstw, przy czym w każdym przypadku zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi wynikają ze szczegółowej instrukcji postępowania. Magazyny przeznaczone do przechowywania substancji niebezpiecznych muszą spełniać określone wymogi budowlane, a w każdym przypadku zależą one od rodzaju składowanych substancji, ich charakteru, ilości oraz kilku innych czynników.
  • Do przechowywania substancji niebezpiecznych stosuje się m.in: szafy na chemikalia i na materiały łatwopalne, butle, wanny wychwytowe, dystrybutory i szczelne pojemniki, beczki, zbiorniki, sorbenty oraz inne rozwiązania.
  • Sposób organizacji składowania materiałów niebezpiecznych musi być zorganizowany w taki sposób, by substancje te nie przedostały się do powietrza, gruntów czy wód oraz nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.